1

Beiteregler

Hjemmel for beitereglene: Lov om bygdealmenninger av 19. juni 1992 nr. 59.

 1.  Beiteretten.
I henhold til almenningsloven forvalter almenningsstyret beiteretten i almenningen.
De eiendommene som har bruksrett i Frol Bygdealmenning, har også beiterett der.
For øvrig ligger Frol Bygdealmenning innenfor Færen reinbeitedistrikt med beiterett for rein.

2.  Beiteområde.
Beiteområdet er hele Frol Bygdealmenning, som har et totalareal på 23.385 da.
I almennningen er det konsentrasjon av hyttebebyggelse i Jamtkneppet, Storlivola og Rugandersvola. Spredt hyttebebyggelse i området Davebustaden – Vulusjøen.

3.  Størrelse på buskap.
Gårdsbruk med beiterett i Frol Bygdealmenning kan beite med så stor besetning som kan  vinterføs på eiendommen.
Almenningsstyret kan samtykke i at det blir beitet med større besetning enn det som kan vinterføs på bruket, når det kan skje uten vesentlig skade for skogen eller for andre bruksberettigede. Søknad sendes almenningsstyret.

4.  Beitetider, slepping og sanking.

Beitestart om våren:
Beite må være tilstrekkelig utvikla før beitinga starter. Dette bestemmes hvert år av ei nemnd på 3 medlemmer med følgende sammensetning: 1 medlem fra Frol Beitelag, 1 fra Frol Bygdealmenning og 1 fra landbruksforvaltninga i Levanger kommune. Frol Bygdealmenning’s representant er leder i nemnda.

Sanking og sanketidspunkt:
Sankearbeidet skal kunngjøres og organiseres av beitelagene. Hovedsankingen av kviger ned fra beite i almenningen skal skje innen 1. september, og  hovedsankingen av sauer innen 15. september. Ingen dyreeier må uten tvingende grunn hente dyr hjem før organisert sanking skjer.

5. ID-merking.  Tilsyn med beitedyra. Gjeting.
Alle dyr som slippes på beite skal ID-merkes på en slik måte at eier enkelt kan identifiseres.
Beitelagene skal ha tilsynsordning gjennom hele beitesesongen. Det kan enten skje ved at det engasjeres gjeter(ere) i beitesesongen eller det organiseres tilsynsordning ved at beitelagenes
medlemmer har tilsynsansvar. Før beitesesongen starter skal almenningsstyret ha melding dersom det er planlagt endring i tilsynsordning det enkelte år. Dyr som kommer ut av beiteområde bør ikke føres tilbake til beiteområde, men i stedet vurderes tatt ut fra beite i almenningen.

6.  Beiting med lausfe.
Med lausfe menes her beitedyr som ikke gjetes eller ikke er under tilsynsordning, eller ikke søker hjem til eiendom eller seter til kvelds. Det er ikke tillatt å beite med lausfe. All form for beiting skal skje gjennom de organiserte beitelagene som organiserer gjeting eller annen tilsynsordning.

7.  Gjerder, samletrøer og saltsteiner.
Oppsetting av nye gjerder og samletrøer skal godkjennes av almenningsstyret.

Gjerder:
Det er følgende gjerder i Frol Bygdealmenning:

  • Saugjerdet fra Buran mot Tomtvatnet.

Samletrøer:

  • Samletrø ved Vulusjøen og Gjeldsåsmyra.

Ved opphør av gjerder/og eller samletrøer er det vedkommende beitelag sin plikt å rydde opp og fjerne rester.

Saltsteiner:
Det må ikke utplasseres saltsteiner i nærheten av Vulusjøvegen. Forøvrig kan almenningsstyret kreve at de skal godkjenne hvor saltsteiner skal plasseres.

8.  Avgrensninger av tallet på beitedyr av ulike slag.
Almenningsstyret kan dersom det er nødvendig i forhold til tilgang på beite avgrense tallet på beitedyr i almenningen. Avgrensningen må være fordelt på sau og storfe. For å unngå skader på skog og tråkkskader forøvrig kan almenningsstyret begrense omfanget av beitinga. Beiting med geiter og lama er ikke tillatt. Alle besetninger som slippes på beite skal ha helsekort, og almenningsstyret skal ha tilgang til disse ved behov. Alle dyr skal snyltedyrbehandles før de slippes på beite. Dyr som blir syke eller skadd i beitesesongen skal tas heim fra beite.

9.  Inndeling av beite i beitefelter.
Dersom det blir for stort beitetrykk i enkelte deler av almenningen kan almenningsstyret dele inn det totale beiteområde i beitefelt med fordeling på hvilke dyr og antall dyr fra hver eier.

10.  Avtale om beite med brukere uten beiterett.
Beite som ikke blir utnyttes av de bruksberettigede, kan almenningsstyret gi andre adgang til å gjøre bruk av. Vilkår fastsettes gjennom egen avtale på inn til 3 år. Søknad sendes almenningsstyret.

11.  Godkjenning av beitelag.
Frol Bygdealmenning skal godkjenne vedtektene for beitelag med beiterett i almenningen.
For å bli medlem i beitelag må vedkommende ha bruksrett/beiterett i almenningen. Almenningsstyret skal ha oversikt over hvem som er medlem i beitelagene.  Bruker uten beiterett kan godkjennes som medlem dersom vedkommende har avtale med almenningsstyret om beiting i almenningen.
For hvert beitelag skal det være et styre. Beitelagene plikter å gjøre seg kjent med de beiteregler som gjelder til enhver tid.
Almenningsstyret skal ha rett til møte på årsmøtene uten stemmerett.

Godkjente beitelag med beiting i Frol Bygdealmenning:

  • Frol beitelag. Organiserer beiting med sau.
  • Reinsjø/Grønning kvigbeitelag. Organiserer beiting med kviger for bruksberettigede i Frol Bygdealmenning.

12.  Rapportering.
Beitelagene skal rapportere følgende til almenningsstyret:

  1. Hvert år innen 20.juni:

Oppgave over antall dyr av forskjellig slag, dvs. sau og lam, kalver og kviger av storfe samt raser, som skal slippes på beite. Oversikten skal være fordelt på de forskjellige eiere samt slippested.

  1. Hvert år innen 31. november:

Etter endt beitesesong skal almenningsstyret ha oppgave over hvor mange dyr som har vært på beite og avgang på beite i løpet av sesongen.
Distriktsveterinær skal ha de samme oversiktene.

13.  Naturmiljø og friluftsliv.  Andre brukergrupper i almenningen.
Beitinga bidrar til å hindre gjengroing, og tar således vare på kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet
Ved utøvelsen av beiteretten skal det tas tilbørlig hensyn til andre brukergrupper i almenningen. Det gjelder da alle former for friluftsliv.

Jakt: Småviltjakt med og uten hund starter 15.09.  Videre foregår elgjakt i henhold til fastsatt jakttid det enkelte år. Alle som kjøper jaktkort for jakt med hund skal dokumentere at hunden har gjennomgått saureinkurs i løpet av de to siste årene.

Det må tas tilbørlig hensyn til naturmiljøet også ved utøvelsen av beite.

Beitelagene har en generell plikt til opprydding etter alle former for byggverk og eller installasjoner som de har, eller har hatt i forbindelse med utøvelse av beite i almenningen.

14. Reglenes utarbeidelse, funksjon og funksjonstid.
Beitereglene er vedtatt av Frol Bygdealmenning den 10.12. 2003 i henhold til «Lov om bygdealmenninger av 19. juni 1992 nr. 59, § 3-7». Reglene trer i kraft fra og med beitesesongen 2004.
Reglene gjelder inntil de blir endret eller opphevet av Frol Bygdealmenning.