BRUKSRETT

Frol bygdealmenning

Vår almenning er en bygdealmenning og har ca 180 eiere/ bruksberettigede.
Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Bruksretten omfatter rett til trevirke og beite for eiendommens husdyr. Bruksretten kan også innebære rett til å ha seter i området.

Untitled-2

FROL BYRGDEALMENNING

BEITEREGLER

Frol bygdealmenning

Oversikten over antall sau på beite er innhentet fra Frol Beitelag. 7 besetninger ble sluppet på beite i 2012 ( en av disse er fra Verdal ). Ett medlem har slutta med sau og tre medlemmer har ikke hatt sau i fjellet.

Ca 70 % beiter på Reinsjø Statsalmenning og resten fordelt på Frol Bygdealmenning, Hoås Statsalmenning og Ramsås Statsalmenning. Frol Beitelag sendte 2373 dyr på beite i 2012. Det er en økning på 117 dyr fra året før. 169 (171) av disse kom aldri hjem. 944 (920) slepte var voksne sauer og 1429 (1336) lam. Av de tapte dyra var 18 (50) sauer og 151 (121) lam. Det er dokumentert tap av lam som følge av jerv.

EDD_5554_ainabye

Hjemmel for beitereglene: Lov om bygdealmenninger av 19. juni 1992 nr. 59.

FROL BYRGDEALMENNING

Almeningsrett

Frol bygdealmenning

Det er  3 typer almenninger. Statsalmenningene, som er eid av staten, bygdealmenninger som er eid av de som driver jordbruk i bygdelaget og privatalmenninger hvor mer enn 50% er eid av en enkelteier. Denne siste formen er svært uvanlig. Vår almenning er en bygdealmenning  og har ca 180 eiere/ bruksberettigede.

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Retten skal kunne utøves på en måte som til enhver tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturlig etter tiden og forholdene.

Drift av bygdeallmenninger, rettigheter og plikter fremgår av LOV 1992-06-19 nr 59: Lov om bygdeallmenninger.

EDD_5543_ainabye