HYTTER

Frol bygdealmenning

I Frol Bygdealmenning er det 256 bebygde hyttetomter. De første «hyttene» ble satt opp for snart 90 år siden og ble først og fremst benyttet til fiske og jakt. Disse «hyttene» var små og av enkel standard. I dag har de fleste hytteeiere fått lagt fram strøm til sine hytter og hyttene har en helt annen standard.

Stort sett har hyttebyggingen vært godt tilpasset terrenget. Noen unntak finnes, men helhetsinntrykket er godt. Mange eldre hytter utvides med påbygg eller anneks. Dette kan gi nye utfordringer ettersom mange hytter er bygd på tomter som passer best til mindre hytter og det kan bli krevende å tilpasse nytt areal til terrenget.

Det er derfor viktig at også mindre utvidelser gjennomgår en saksbehandling for å sikre tilpasning til terrenget og at det er i henhold til Vedtektene for hyttebygging.

Alle søknader om hyttebygging skal innom Frol Bygdealmenning til godkjenning før de videresendes kommunen for endelig godkjennelse.

DDD_1906_ainabye

Hyttetomter

Tilsammen er det 261 hyttetomter i Frol Bygdealmenning. Pr 1/1-2019 er det ingen ledige hyttetomter.

Innherred Samkommune vedtok i 2010 ny arealplan hvor hyttebygging inngår. Innsigelse fra reindriftsforvaltninga førte til at det ble laget en konsekvensutredning for forholdet reindrift – hyttebygging.

Arbeidet med ny arealplan starter opp i 2019. Frol Bygdealmenning ønsker å være med i en dialog om mulighetene for å fortette enkelte områder med noen flere hytter.

Eierskifte

I forbindelse med at hytte skifter eier skal det fylles ut en Eierskifte erklæring i to eksemplarer. Det kan også være aktuelt å utstede ny festekontrakt på ny(e) eier(e).

FROL BYGDEALMENNING