Hyttebygging

image_pdfimage_print

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
REGULERINGSPLANENE:
FROL BYGDEALMENNING – EKSISTERENDE HYTTEFELT – FORTETTING (L2001009)
JAMTKNEPPET – FROL BYGDEALMENNING (L1993006)
JAMTKNEPPET 2 – FROL BYGDEALLMENNING (L2016002)

Forslagsstiller:
Sist revidert
Revisjoner:
Frol Bygdeallmenning
13.04.2018
I henhold til vedtak i PUK : dd.mm.18

§ 1 PLANFORMÅL
Bestemmelsene gjelder for områdene avgrenset med reguleringsgrense på
plankartet.
§ 2 FELLESBESTEMMELSER
AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER
Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf.
Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre
kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i NordTrøndelag fylkeskommune og Sametinget varsles umiddelbart, jf. lov om
kulturminner § 8, 2. ledd. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest
innen 3 uker – om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under
gitte forhold forlenges.
TERRENGINNGREP
I forbindelse med byggemelding/søknad skal det legges ved situasjonsplan i
målestokk 1:500 som viser hvordan den ubebygde og bebygde delen av tomta skal
utnyttes.
VANN OG AVLØP
Som privet skal benyttes muldo eller elektrisk do av godkjent type. Andre typer privet
som godkjennes av Levanger kommune kan benyttes. Utedo tillates ikke. Ønskes
legges vann inn i hyttene er dette søknadspliktig og kan ikke gjøres før anlegget er
godkjent av Levanger kommune.
FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE
§ 2.1.1 Bebyggelse
Hyttenes plassering er angitt med nummererte peler. Pelens bredside angir
møneretningen. Pelen skal ligge innenfor hyttas yttervegger. Pelen må ikke fjernes før
grunnarbeidet er ferdig og godkjent.

Det tillates kun bebyggelse i en etasje og det tillates max 2 bygninger (hytte og
uthus/anneks) pr tomt.
Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2. Hyttetomt
med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 m2, der en
parkeringsplass på 15 m2 inngår i maksimalt bebygd areal.
Hytte og uthus/anneks skal danne en hytteenhet og avstanden mellom disse skal ikke
være mer enn 4,0 meter.
Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/anneks
kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.
Veranda/terasse kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, tillates med
maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.
Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 meter og
maksimal mønehøyde på 5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste
fasade. Maks mønehøyde uthus/anneks er 4m.
Hyttebebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget, og tilpasses landskapet og
nærliggende bebyggelse. Dersom det benyttes pilarer, skal det lages et sprinkelverk
som effektivt forhindrer beitedyr fra å komme inn under bebyggelsen
Hyttene skal oppføres i tre og males eller beises i mørke naturfarger. Dette gjelder
også for vinduer, vindskier, belistning, tak og grunnmur eller sprinkelverk.
Takkonstruksjon skal være saltak med takvinkel på minimum 20 grader.
Til utvendig kledning på hytter reist med bindingsverk skal det brukes
tømmermannskledning.
Inngjerding av tomt eller bebyggelse er ikke tillatt.
Taktekking skal utføres med materiale som har matt og mørk fargevirkning. Torvtak er
tillatt.