Skogen

Opplysninger

Skogen Ny skogbruksplan fra 2008 Gml. plan fra 1992
Totalt areal23.165 da23.335 da
Produktivt areal9.274 da6.950 da
Reg. areal med nøkkelbiotoper834 da0 da
Stående kubikkmasse50.685 m335.127 m3
Tilvekst1.597 m31.085 m3
Balansekvantum1.021 m3
Produksjonsevne2.524 m32.197 m3

HoGSTKLASSE

Hogstklasse Forklaring Dekar %
1Skog under foryngelse00
2Foryngelse og ungskog257028
3Yngre produksjonsskog111912
4Eldre produksjonsskog5186
5Gammel skog506855
Sum produktiv skog:9274100