1

Skogen

Tall fra ny skogbruksplan i 2008  Gml. plan fra 1992
Totalt areal 23.165 da 23.335 da
Produktivt areal 9.274 da 6.950 da
Reg. areal med nøkkelbiotoper 834 da 0 da
Stående kubikkmasse 50.685 m3 35.127 m3
Tilvekst 1.597 m3 1.085 m3
Balansekvantum 1.021 m3
Produksjonsevne 2.524 m3 2.197 m3

Hogstklassefordeling:

Hogstklasse Forklaring dekar %
1 Skog under foryngelse 0 0
2 Foryngelse og ungskog 2570 28
3 Yngre produksjonsskog 1119 12
4 Eldre produksjonsskog 518 6
5 Gammel skog 5068 55
Sum produktiv skog 9274 100